Klauzula informacyjna

SIMITU Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie /10-044/ przy ul. Niepodległości 57/9, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym za numerem KRS 0000529224,
NIP: 7393870841, REGON: 360000202, określana dalej, jako Administrator informuje, że jako administrator danych osobowych może przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane, które zostały Administratorowi przekazane dobrowolnie, a także może przetwarzać Pani/Pana/Państwa dane jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna. Wśród wspomnianych danych znajdują się informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie RODO lub RODO), mają charakter danych osobowych (dalej: dane osobowe).

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia RODO Administrator informuje, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną lub,
 2. podjęcia działań na Pani/Pana/Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub,
 4. ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  w szczególności takich jak dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w związku
  z wykonaniem umów zawartych z Panią/Panem/Państwem,
 5. na podstawie Pani/Pana/Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe zostały uzyskane od Pani/Pana/Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą). Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów i do czasu ustania ich użyteczności do podanego wyżej celu. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody.

Administrator może przekazywać Pani/Pana/Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z nim gospodarczo, którym udostępnienie Pani/Pana/Państwa danych osobowych, takich jak imię/imiona, nazwisko i/lub dane kontaktowe, numery identyfikacyjne NIP, REGON, PESEL jest konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy oraz w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych takich jak np. prawidłowe rozliczanie i uiszczenie danin publicznych.

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Pani/Pana/Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Administrator informuje ponadto, iż Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

Administrator przetwarza Pani/Pana/Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim zostały one udostępniane przez Panią/Pana/Państwa. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Administrator informuje, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pani/Pana/Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 1. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana/Państwa, ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 2. przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z któregokolwiek z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby.